Насловна - Thu, 09/12/2019 - 06:27Кодекс за административни службеници

Одлука за избор на еден извршител - за работно место самостен разузнавач - финансиски разузнавач за прекршочни санкции

Одлука за избор на еден извршител - за работно место самостен разузнавач - финансиски разузнавач за меѓуодделенска соработка

Записник од спроведено интервју по јавен оглас за вработувањена финансиски разузнавачи во Управата за финансиско разузнавање бр. 04-47/32(19)

Записник од спроведен писмен испит по јавен оглас за вработувањена финансиски разузнавачи во Управата за финансиско разузнавање бр. 04-47/32(19)

Записник од спроведена административна селекција на кандидати по јавен оглас за вработувањена финансиски разузнавачи во Управата за финансиско разузнавање бр. 04-47/32(19)

Одлука за избор на 1 (еден) извршител - за работно место самостоен разузнавач - финансиски разузнавач за теренска контрола

Листа на кандидати - административна селекцијаПочитувани,

Ве известуваме дека Управата за финансиско разузнавање изготви Упатство за вршење на проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам согласно член 10 став (7) од ЗСППФТ. Упатството има за цел да им помогне на субјектите во процесот на проценка на ризикот од ПП/ФТ - да ги идентификуваат, проценат, разберат и намалат ризиците од ПП/ФТ. Упатството може да го најдете на следните линкови:


Упатство за вршење на проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам (PDF)

Упатство за вршење на проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам (WORD)


Одлука за спроведување акции за аерозагадувањето и заштита на животната средина за месец декември 2018 година и јануари и февруари 2019 година


Почитувани,

На линкот подолу може да го најдете следното упатство

Упатство за скрининг на имплементацијата на санкционите листи подготвено од страна на Wolfsberg GroupУТВРДУВАЊЕ НА НОВИ ЛИСТИ НА ИДНИКАТОРИ ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ НА СОМНИТЕЛНИ ТРАНСАКЦИИ

Почитувани,

Согласно член 64 став (3) алинејата 17 од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам (Службен весник на Република Македонија број 120/18), Управата за финансиско разузнавање утврдува листа на индикатори за препознавање на сомнителни трансакции во соработка со субјектите и органите кои вршат надзор врз нивното работење.

Во таа насока Ве известуваме дека на ден Управата ги утврди и објави нови листи на индикаторите за субјектите согласно Законот и истите можете да ги погледнете на следниот ЛИНК , како и во секцијата „Информатотр за субјекти“.

Со почит,
Управа за финансиско разузнавање

Индикатори за препознавање на сомнителни трансакции


Почитувани,

Ве известуваме дека во тек е подготовка на измени и дополнувања на Законот за спречување перење пари и финасирање тероризам (Службен весник на РМ бр.120/2018). Во рамки на измените, се предвидува и измена на членот 57 став (7) од Законот, со кој е определено дека овластеното лице, неговиот заменик и вработените во одделот за спречување перење пари и финансирање тероризам треба задолжително да поседуваат безбедносен сертификат со степен „доверливо“.

Воедно, по одржаната координација со Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации, Дирекцијата нема да постапува по барањата за издавање на безбедносни сертификати кои се доставуваат од страна на субјектите и истите ќе бидат ставени во мирување до донесувањето на измените и дополнувањата на Законот за спречување перење пари и финасирање тероризам (Службен весник на РМ бр.120/2018).

Со почит,

Управа за финансиско разузнавањеУПАТСТВО ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ПО ФИНАНСИСКИ РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ ТЕРОРИЗАМ И ПРОЛИФЕРАЦИЈАУПАТСТВО ЗА НАЧИНОТ НА ИДЕНТИФИКУВАЊЕ НА ВИСТИНСКИОТ СОПСТВЕНИК


УПАТСТВО ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА МЕРКИТЕ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ КОН НОСИТЕЛИТЕ НА ЈАВНИ ФУНКЦИИ

Почитувани,

Собранието на Република Македонија го донесе Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам на седницата одржана на 26 јуни 2018 година. Законот е објавен во Службен весник на Република Македонија бр. 120 на 29 јуни 2018 година и истиот влезе во сила на 7 јули 2018 година.

Закон е усогласен со ЕУ Директивата 2015/849 на Европскиот Парламент и на Советот за спречување на употребата на финансискиот систем за целите на перење пари и финансирање на тероризам од 2015 година.

Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам може да го пронајдете тука. Прашањата поврзани со имплементација на овој закон може да ги доставите на следната адреса: contact@ufr.gov.mk.

Со почит,
Управа за финансико разузнавање

Почитувани,

Добредојдовте на веб страната на Управата за финансиско разузнавање.

НОВО - ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДЕНА НАЦИОНАЛНА ПРОЦЕНКА НА РИЗИКОТ ОД ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

Република Македонија го постави и го гради системот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам во согласност со меѓународните стандарди и најдобрите меѓународни практики.

Меѓународните стандарди наметнаа обврска политиките и институционалната реакција за спречување на перење пари и финансирање на тероризам да се постават во зависност од заканите и проценетиот ризик. Градењето систем за спречување на перење пари и финансирање на тероризам адекватен на проценетот ризик е условен од претходно спроведена проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам.

Обврската за спроведување на проценка на ризикот (на национално ниво) е пропишана со Препораката 1 на ФАТФ . Имено, овој меѓународен стандард во суштина изискува да се спроведат сеопфатни и комплементарни активности за да се идентификува, процени и разбере ризикот од перење пари и финансирање на тероризам. Следствено, ќе се создаде основа да се креираат и имплементираат адекватни политики и мерки за спречување на перење пари и финансирање на тероризам кои треба да го пресретнат утврдениот ризик, како и да се изврши правилна алокација на ресурсите. Истото за задолжените субјекти ќе претставува основа за примена на мерките и дејствијата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам соодветно на утврдениот ризик.

Извештај за спроведена национална проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам

Report for conducted national risk assessment of money laundering and financing of terrorism


Управата за финансиско разузнавање функционира од март 2002 година како орган во состав на Министерството за финансии. Во текот на овие години, нашата институција го промени два пати својот назив, од Дирекција за спречување на перење пари во Управа за спречување на перење пари и финансирање на тероризам, а потоа го добива и денешниот назив, Управа за финансиско разузнавање. Зајакнувајќи ги сопствените кадровски и технички капацитети, проширувајќи ги своите надлежности паралелно го зајакнавме и својот статус како орган со својство на правно лице.

Како и во другите држави во светот така и нашата институција функционира како единица за финансиско разузнавање, со основна надлежност да прибира, обработува и доставува податоци за целите на спречување на перење пари и финансирање на тероризам. Наши партнери во остварувањето на овие функции се субјектите од една страна и органите на прогонот од другата страна.

Субјектите имаат обврска да преземаат мерки и дејствија за спречување на перење пари и финансирање на тероризам, односно да реализираат една серија од сеопфатни мерки кои треба да придонесат во што поефикасно спроведување на обврската да се препознаат обидите за перење пари и финансирање на тероризам и за истото да ја информираат нашата институција.

Податоците примени од задолжените субјекти или органите на државата, Управата ги обработува, ги дополнува со податоци и информации од други извори, како од нашата така и од други држави, ги анализира и резултатите од своите анализи, во форма на извештај или известување ги доставува до Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција и/или Јавното обвинителство.

Покрај овие функции Управата за финансиско разузнавање врши надзор над примената на мерките и дејствијата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам над сите субјекти, самостојно или во координација со органите на надзор.

За целите на зголемување на степенот на координација меѓу сите институции вклучени во системот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам, Управата за финансиско разузнавање уште од 2005 година го иницираше формирањето, а потоа и организирањето на работата на Советот за борба против перење пари и финансирање на тероризам.

Управата за финансиско разузнавање со своето членство во ЕГМОНТ Групата од 2004 година е рамноправен партнер на Единиците за финансиско разузнавање од светот. Информациите кои ги поседува, а се од интерес на другите држави, навремено и заштитено ги доставува, а информациите кои се од интерес ги побарува. Меѓународната и регионалната соработка, меѓусебната размена на податоци, размената на искуства на полето на превенција и детекција се битен фактор за изградба и воспоставување на ефикасен и функционален национален систем за спречување на перење пари и финансирање на тероризам.

Во текот на изминатите години, како и во текот на оваа 2012 година во која славиме десет годишен јубилеј од своето постоење, потврдуваме дека наша основна мисија е заштита на финансискиот систем на државата од заканите од перење пари и финансирање на тероризам преку почитување на меѓународните стандарди, унапредување на човечките и техничките капацитети, во функција на ефикасно препознавање на случаите за перење пари и финансирање на тероризам и следствено на тоа навремено информирање на надлежните органи на прогонот и репресијата.

Управата за финансиско разузнавање останува посветена на континуирано исполнување на својата мисија, исполнување на обврските кои произлегуваат од процесот на евро-атланските интеграции и вложување на своите капацитети во постојано институционално унапредување и одржување на чекор со своите партнери.

Со почит,

Syndicate content