КОНТАКТИ

Управа за финансиско разузнавање
Плоштад Пресвета Богородица бр.3, 6ти кат
1000, Скопје

Кабинет на директор
тел: +389 2 3297 540
факс: +389 2 3224 824
електронска адреса: contact@ufr.gov.mk


Одделение за управување со човечки ресурси
тел: +389 2 3297-540, +389 2 3297-690

Сектор за инспекциски надзор, регулатива и мегународна соработка
тел: +389 2 3297-695

Одделение за правни и административни работи
тел: +389 2 3297-543

Одделение за финансиски прашања
тел: +389 2 3297-544

Одделение за меѓународна соработка
тел: +389 2 3297-694

Оддeление информатичка технологија
тел: +389 2 3297-691

Сектор за спречување на перење пари и финансирање на тероризам
тел: +389 2 3297-547

Одделение за инспекциски надзор
тел: +389 2 3297-546, +389 2 3217-218

Одделение за аналитика
тел: +389 2 3297-542

Одделение за спречување на перење пари
тел: +389 2 3297-697, +389 2 3297-698

Одделение за спречување на финансирање на тероризам
тел: +389 2 3297-545, +389 2 3297-693


Лице задолжено за информации од јавен карактер
Наташа Стојковска Тргачевски
тел: +389 2 3297-540

Лице овластено за заштитено внатрешно пријавување
Благој Ристовски
тел: +389 2 3297-549

Правилник за заштитено внатрешно пријавување

Офицер за заштита на лични податоци
Гордана Нацева
тел: +389 2 3297-543
gon@ufr.gov.mk